Công nghệ – Chất lượng – Năng suất – Sức khỏe

Toplic

Ổn định pH trong đất, phân giải lân, cải tạo đất bạc màu
Thành phần hữu cơ từ bột đầu tôm, humic acid, fulvic acid giúp rễ phát triển khỏe mạnh.