Công nghệ – Chất lượng – Năng suất – Sức khỏe

Longevity

Sản phẩm hấp dẫn mạnh ruồi đực và ruồi cái, tiêu diệt hiệu quả ruồi vàng gây hại;
Bảo vệ được môi trường và côn trùng có ích;
Giảm chi phí trong sản xuất do giá thành rẻ;
Tăng sản lượng và chất lượng rau quả thu hoạch